Количка

Количката е празна.

А-СПЕКТР - програмно-дидактически софтуер с 20 игри за занятия с невербални деца и деца с разстройства от аутистичния спектър (РАС)

Описание

А-СПЕКТР е програмно - дидактически комплекс за занятия с деца с аутизъм и когнитивни затруднения (включително невербални деца, деца, които не разбират говорима реч, деца с интелектуални или сензорни дефицити). Комплексът включва 20 компютърни игри, базирани на приложния анализ на поведението. Занятията с тях ще помогнат на детето да се ориентира по-добре в пространството, да запомня предмети от околната среда, да идентифицира значими звукови сигнали, да намали нивото на тревожност, да развие умението за „разпознаване“ на обекти и други базови навици от социално-битов характер. Прилагането на А-СПЕКТР намалява монотонността на занятията и натоварването на логопеда / педагога или родителя. А-СПЕКТР е спечелил доверието на стотици логопеди и специални педагози в Русия и държавите от ОНД, които активно го използват в работата си с деца с РАС. А-СПЕКТР позволява програмата да се използва лесно от български специалисти и деца: в игрите няма текст на руски, а гласът на диктора на руски може да се изключи и всички инструкции да се произнасят от логопеда / педагога. Подробно описание

  • Код: 110
  • Производител:
  • Тегло: 0.000 кг

Купи

Цена: 348.00лв.
Брой:
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания

А-СПЕКТР е софтуерна програма - дидактически комплекс, предназначен за работа с деца с разстройства от аутистичния спектър (РАС или ASD) от различни възрасти и нива на развитие, включително за:

Неговорящи деца

Деца, които не разбират какво се говори

Деца с нарушения на интелекта и сензорни разстройства

А-СПЕКТР е създаден от авторски колектив от руски специалисти - логопеди, дефектолози, специални педагози, детски психолози и софтуерни специалисти. А-СПЕКТР е спечелил доверието на стотици логопеди и специални педагози в Русия и държавите от ОНД, които активно го използват в работата си с деца с РАС. 

3 ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА СОФТУЕРА А-СПЕКТР

1. Намалява монотонността на занятията и натоварването на педагога

Работата с деца с аутизъм е специфична. От една страна, тя е рутинна: педагогът многократно повтаря еднотипни задачи. От друга страня – тя е техническа: трябва постоянно да записвате и следите резултатите от упражненията. На трето място, заниманията с деца с РАС изискват емоционално ангажиране: специалистът подкрепя детето и забелязва реакциите му. Тази специфика на работата с деца с РАС води до бързо изтощение, физическо и емоционално прегаряне на педагога.
 

Софтуерът А-Спектр поема рутинната и техническа част от работата с деца с РАС. Дикторът ще повтори задачата толкова пъти, колкото е необходимо. Програмата ще записва резултатите от всеки урок: какво сте играли, колко време сте отделили на занятието, какъв процент грешки е направило детето и други параметри. Ще имате повече време за взаимодействие с детето и за творческата част от работата.
 

2. Намалява сензорното натоварване върху децата и им помага да запазят вниманието си върху задачата

Децата с аутизъм са чувствителни към сензорно претоварване и за тях е трудно да се създаде комфортна среда и учебни материали. При твърде силен звук - детето може да се изплаши, при прекалено ярък цвят – да се изнерви.
 

В проектирането на софтуера са взели участие специални педагози, които са отчели тези особености на децата с РАС. Минимизиран е риска от сензорно претоварване. Обучението се извършва в системата "човек-компютър", визуалните и звукови елементи, формата на поощренията и наградите, формулирането на задачите и други параметри са реализирани, като са взети предвид особеностите на възприятията на децата с аутизъм. За детето с РАС е комфортно и безопасно да играе с игрите в А-СПЕКТР.
 

3. А-СПЕКТР взема под внимание мотивационните нужди на всяко дете

На практика е трудно веднага да се даде подкрепление и поощрение на поведението на детето: такова първо трябва да бъде намерено, реализирано и показано. Не сте успели да направите това в рамките на 5 секунди – и моментът за поощрение на детето е изгубен. Също така трябва да запомните на какво откликва по-добре детето: днес то може да харесва звука на камбана, а утре вече да е безразлично към него.


А-СПЕКТР осигурява необходимото поощрение и подкрепление на поведението на детето в точното за това време. Педагогът предварително избира какъв вид стимули за поощряване на детето са актуални днес и програмата ги подава веднага след действията на детето. Колкото по-точна и незабавна е системата за обратна връзка спрямо поведението на детето, толкова по-ефективно е обучението му.
 

КОМПЛЕКСЪТ А-СПЕКТР И ПРИНЦИПИТЕ НА ПРИЛОЖНИЯ АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО (АВА)


► Игровият комплекс А-СПЕКТР е създаден, като са взети предвид принципите на приложния анализ на поведението (ABA - Applied Behavior Analysis), признат за най-ефективния подход за корекцията на поведенчески разстройства и формирането на навици при деца с РАС.
 

►Съобразно този подход за ефективно заучаване на какъвто и да е навик, който впоследствие ще бъде основата на устойчиви поведенчески навици, се използва така наречената ABC последователност, където :

A (Antecedent) е предшестващ фактор или различим сигнал, който предизвиква определена реакция,

B (Behavior) е поведение, което се явява целевата реакция на учебния процес (сравнете, проследете с поглед, посочете обект, назовете име и т.н.) и

C (Consequence) - следствие или стимул, който се появява веднага непосредствено след целевото поведение на детето и го поощрява, усилва и укрепва. Ако се спазва тази последователност, при деца с аутизъм и други видове нарушения в развитието целевите навици се формират най-успешно и за най-кратко време. Освен това се намалява риска от проява на патологично поведение (агресия, автоагресия, избягване и др.).

Всички игри от началния етап на комплекса "A-Spectrum" са изградени на следния принцип:

► Прости, повтарящи се, еднозначно разбираеми визуални или слухови стимули + инструкция.

► Проста целева реакция на детето (да сравни, да назове име, да покаже).

► Незабавно подкрепление (звукова награда или визуален поощрителен ефект) + социално поощрение под формата на похвала от възрастен.


Например: визуален стимул се появява на екрана (обект с определена форма) и едновременно с това се чува инструкцията „плъзни кръга върху кръга“. За да се улесни изпълнението на задачата, целевия обект е съвсем леко по-силно осветен. Това улеснява детето да задържи вниманието си върху него.

Целевата реакция в този случай е действието „да плъзнеш обект с помощта на„ мишката “към обект с подобна форма.“ Ако задачата е изпълнена правилно, незабавно се появява поощрението под формата на коментар „Да, това е кръг“, а когато се изпълни отново правилно, се появява предварително избрания звуков или визуален ефект - награда по време на предварителното тестване на стимулите.
 

Многократното повторение на такава последователност (стимул - реакция - поощрение) позволява в проста и достъпна форма да се обучи детето на алгоритъма за изпълнение на задачата и да се формира в него мотивация за по-нататъшни действия. Ако детето е изпълнило задачата неправилно или е извършило спонтанно действие, несвързано със ситуацията на задачата, тогава се появява(или прозвучава) условно неприятен стимул, който намалява вероятността детето да повтори грешката при следващи опити. Също така прозвучава и мотивираща инструкция за продължаване на играта "Опитайте отново!". Важно е да се разбере, че условно неприятните стимули под формата на специфични звуци позволяват да се намали риска от автостимулираща „игра в името на играта“ и да се потиснат грешни опити.
 

ДЕЦАТА С РАС И ПРИНЦИПИТЕ НА АВА В КОМПЮТЪРНА ИГРА

► По правило децата с аутизъм усвояват нови навици в системата "човек-компютър" с голям интерес и успех. Компютърните технологии позволяват да се осигури повтаряемост на стимулите и спазване на алгоритъма ABC. Децата с РАС са доста успешни в овладяването на електронни устройства и получават голямо удоволствие от това. Авторският колектив, разработил А-СПЕКТР, си е поставил задачата да съчетае интересите и силните страни на децата с аутизъм със задачите за развиване на базови навици и тяхното по-нататъшно усъвършенстване. Във видеото по-долу можете да видите кратко представяне на работата с А-СПЕКТР (работа с базата данни, предварителни настройки, статистики за измерване на прогреса в занятията): 


Във второто видео по-долу можете да гледате демонстрация на няколко от игрите в комплекса А-Спектър. Общият брой на игрите е 20 като повечето от тях имат настройки, позволяващи играта да има няколко различни варианта с цел поддържане интереса на детето и упражняване на повече полезни за ежедневния живот навици . 


 

ПРЕДИМСТВА НА КОМПЛЕКСА А-СПЕКТР:


►Съответствие на упражненията и игрите с принципа ABC.
►Възможности за прилагане на индивидуални за всяко дете настройки.
►Дозирани подсказки, които позволяват да се реализира принципа на обучение без грешки.
►Мотивационни подкрепления, които позволяват да се поддържа детето мотивирано за преодоляване на трудности при решаването на учебните задачи.

►Строга етапност при формиранете на навици на принципа „от просто към сложно“.
►Отчитане на специфичните сензорни и мотивационни особености на децата с РАС.
►Възможност да променяте броя на тренировъчните ситуации по време на една учебна сесия.
►Насоченост към формиране на базови навици и преодоляване на специфични дефицити, характерни за деца с аутизъм и други психични и сензорни разстройства.

►Лесен за използване.
►Възможност да се използва навика, придобит в играта, в дейности от ежедневнието (ДЕЖ) и образователни ситуации.
 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПРИЛОЖНИЯ АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО В А-СПЕКТР

►За успешното формиране на навици при деца с РАС, особено в случаите, когато детето не разбира говоримата реч или има когнитивни нарушения, са необходими поне 10-15, а понякога и до 50 повторения. Възрастният може постепенно да увеличава трудността на задачата в игрите от А-СПЕКТР, без да променя обичайния за детето алгоритъм и да осигури на практика неограничена повторяемост.
 

►При работа с деца с РАС съществува висок риск от сензорно претоварване, проявяващо се със симптоми на поведенчески нарушения, поява или засилване на автостимулацията, епизоди на агресия или автоагресия. В предложения игрови комплекс рискът от сензорно претоварване е минимален. Цветът на игралното поле, размерът и броят на обектите, разпознаването и еднозначността на визуалните образи и звуковите ефекти са внимателно обмислени. При подбора на учебния материал авторите са взели предвид възрастовите характеристики на децата с РАС - лексиката, подбраните визуални изображения и звуци са възможно най-близки до тези, които се срещат в ежедневието на детето. Игрите осигуряват възможност за избор на броя на повторенията на стимула, вида на стимула и характера на подсказките в съответствие с текущото ниво на развитие на детето.

 

КАК СЕ РАБОТИ С ПРОГРАМНИЯ КОМПЛЕКС А-СПЕКТР

►Всичко е изградено около детето: игрите, настройките и графиците са еднакви, но комплексът се държи по различен начин с всяко дете. Всяко дете има свой собствен профил. В него програмата съхранява информация за сензорните особености на детето и текущо-използваните награди и поощрения, настройките за отделните игри и резултатите от занаятията.

 

ПРЕДИ ЗАНЯТИЕТО

Педагогът изпробва и избира положителните и отрицателните подкрепления на поведението. Например, за да изберете положително звуково поощряване на поведението, изпробвате дали детето реагира по-добре на звук от аплодисменти или фанфари. Или в качеството на награда на желаното поведение е по-добре да покажете картинка като награда? Профилът "запомня" предпочитанията на детето и ги подава по време на играта.

А-СПЕКТЪР - Игрови софтуер за работа с деца с аутизъм

ПО ВРЕМЕ НА ЗАНЯТИЯТА


Педагогът играе с детето. Комплексът включва 20 игри, базирани на метода приложен анализ на поведението (ABA).Игрите ще помогнат за изграждането на базови навици в детето: да вижда и гледа, да слуша и чува, да разбира инструкции и да ги следва, да възприема образец и да повтаря действия по този образец, да взаимодейства с възрастен, за да получи резултат.Всяка игра има настройки, за да се адаптира към текущото ниво на развитие на детето и неговото сетивно възприятие.

А-СПЕКТР - Игрови софтуер за работа с деца с аутизъм

СЛЕД ЗАНЯТИЯТА

Педагогът може да анализира резултатите от занятията с детето: Какви игри и кога играхте с тях, колко игри детето е завършило успешно, колко време е било необходимо на детето, за да премине през дадена игра и друга информация. Информацията е разбита по навици и е представена под формата на графики.

А-СПЕКТР - Игрови софтуер за работа с деца с аутизъм


 

ПЪЛНО МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И УЕБИНАР, ДЕМОНСТРИРАЩИ РАБОТАТА С ПРОГРАМАТА

► СВАЛЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТА А-СПЕКТР ОТ ЛИНКА ТУК.


УЕБИНАР СЪС СПЕЦИАЛИСТИ, ПРИЛАГАЩИ А-СПЕКТР ПРИ ДЕЦА С РАС

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТА А-СПЕКТР

За да използвате софтуерно-дидактическия комплекс "A-СПЕКТР“, ще ви е необходимо:

►Компютър с Windows 8 или Windows 10
►Един свободен USB порт за свързване на флашката с програмата
►Монитор с разделителна способност най-малко 1280 x 1024
►Клавиатура, мишка или тъчпад
►Принтер ( при необходимост да отпечатвате документи/отчети)
 
 

ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА: 

► Софтуерна програма на флашка
► Пълно методическо ръководство за работа с програмата - изтегля се свободно като pdf файл. 
 

ДРУГИ ПОЛЕЗНИ ЗА ЛОГОПЕДА ПРОДУКТИ В НАШИЯ ОНЛАЙН МАГАЗИН: 

1. ДИХАТЕЛНИ ИГРИ - игрови софтуер за логопеди и провеждане на дихателни упражнения при деца със заекване и говорни нарушения. С регулиране на дишането си детето управлява забавни анимации и игри. Превърнете скучните дихателни упражнения в забавни за детето игри! Измервайте обективно прогреса в дихателните упражнения!

2. ТЕС-мозъчни стимулатори със слаб прав ток за невро-рехабилитация на мозъчната активност след инсулти, мозъчни увреждания или дисфункции при невербални и хиперактивни деца.


3. КОНСТРУКТОР НА КАРТИНКИ - софтуер за логопеди за създаване на дидактични интерактивни игри и принтирани учебни помагала